Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.magia-druku.pl

1. Postanowienia

a) Regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Drukarnią internetową Magia druku a Użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego www.magia-druku.pl

b) Usługi poligraficzne świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są przez firmę Maxal druk z siedzibą w Izabelin C ul Środkowa 18

c) Właścicielem sklepu internetowego www.magia-druku.pl jest firma Maxal Druk Środkowa 18, 05-080 Izabelin, NIP: 527 025 32 16

d) Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika Sklepu dotyczące usług świadczonych przez firmę Maxal Druk za pośrednictwem sklepu internetowego.

e) Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (drukowanie, introligatornia) według plików przesłanych przez Użytkownika oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem sklepu internetowego przez Użytkownika.

2. Definicje

Drukarnia – Maxal Druk Piotr Magdziak, administrator i właściciel Sklepu internetowego z siedzibą w Izabelin C ul. Środkowa 18

Sklep internetowy – sklep internetowy drukarni działający pod adresem: www.magia-druku.pl, w którym można złożyć Zamówienie

Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie – zlecenie wykonania usługi druku określonego produktu wraz z wykończeniem introligatorskim, składane przez Użytkownika, przy pomocy narzędzi oferowanych przez Sklep internetowy.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-22 

3. Warunki korzystania ze sklepu internetowego.

a) Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

b) Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. posiadający konto założone w Sklepie internetowym.

c) Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy wypełnić formularz rejestracyjny, tworząc konto Użytkownika.

d) Konto Użytkownika w Sklepie internetowym może zostać usunięte przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu.

e) Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte przez czas wymagany zgodnie z przepisami rachunkowo - podatkowymi.

4. Zamówienia i ich realizacja.

a) Zamówień w sklepie internetowym może dokonać tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający założone konto w Sklepie Internetowym.

b) Złożenie zamówienia następuje:

• poprzez wybór i kliknięcie ikony „zamów” przy produktach oferowanych w sklepie internetowym

• poprzez uruchomienie aktywnego linku „zamów” w otrzymanej kalkulacji lub panelu Użytkownika.

c) Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Drukarnię, jeśli spełnione są poniższe warunki:

• zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji

• pliki wgrane (przesłane) przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia spełniają wymogi techniczne określone na stronie www.magia-druku.pl

• zweryfikowano płatności zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

d) Czas realizacji zamówienia (od 3 do 21 Dni roboczych) liczony jest od momentu przekazania Zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany potwierdzeniem mailowym. Warunkiem przekazania Zamówienia do realizacji jest spełnienie warunków opisanych w pkt.4.c

e) W przypadku zamówień indywidualnych, spoza oferty Sklepu internetowego, termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

f) Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 14:00, spełniające warunki określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 są przekazywane do realizacji następnego dnia.

g) Zamówienia nieopłacone, niespełniające określonych niniejszym regulaminem wymogów oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

i) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

j) Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.

5. Płatności.

a) Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

b) Klienci nowi, niezweryfikowani lub bez przyznanego kredytu kupieckiego mogą zrealizować płatność na dwa sposoby:

• - W kwotach do 1000 PLN brutto – na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi www.przelewy24.pl ten udostępnia możliwość wykonania przelewu za pośrednictwem niemal 30 banków dostępnych w większości działających 24 godziny przez 7 dni w tygodniu oraz kart kredytowych. Należność zostaje zaksięgowana niemal automatycznie a zlecenie otrzymuje status „zapłacone”.

• przelew na konto firmy Maxal Druk  na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu. Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy:biuro@maxal.pl 

• W kwotach powyżej 1000 PLN brutto poprzez wspomniane powyżej płatności online albo na zasadach przedpłaty na podstawie faktury proforma – zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na konto bankowe Drukarni podane poniżej + płatność przelewem pozostałej kwoty przed odbiorem lub „za pobraniem” kurierowi. Przedpłata odbywa się na podstawie wystawionej faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty zaliczki (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu. Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy: biuro@maxal.pl 

 Konto Bankowe Maxal Druk: PKO Bp 03 1020 1185 0000 4102 0196 8106 Maxal Druk Piotr Magdziak Swift: BPKOPLPW

c) Stali Klienci, tj, tacy, którzy posiadają pozytywną historię współpracy (co najmniej 2 płatności uregulowane w terminie i zarazem żadnych zaległości płatniczych) oraz zostali zweryfikowani w nowym systemie i potwierdzono przyznany im kredyt kupiecki oraz odroczony termin płatności - realizują zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach płatności.

d) Faktury:

• Jeżeli imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są takie same jak dane do faktury to faktura wysyłana jest automatycznie z paczką na adres dostawy.

• Jeżeli imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są różne w stosunku do danych do faktury to faktura zostanie wysłana pocztą na adres rejestracyjny (wpisany w polu danych do faktury).

• Faktury są wystawiane w momencie pakowania towaru.

e) Istnieje możliwość odbioru Prac w siedzibie Drukarni, pod warunkiem wskazania takiego sposobu odbioru przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny odbioru.

6. Reklamacje.

a) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

• niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,

• uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

 b) Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika. Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku.

c) Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.).

d) W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać produkty do firmy Maxal Druk 05-080 Izabelin C Środkowa 18 

e) Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał rachunku (faktury lub paragonu) oraz wypełniony formularz: „reklamacja”, a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

f) Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.

g) Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

h) Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.

i) Drukarnia rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni.

j) W przypadku reklamacji dotyczących opóźnienia w dostawie z winy firmy kurierskiej, należy odnotować fakt opóźnienia na liście przewozowym w momencie odbioru przesyłki od kuriera, wpisując czytelnie datę, godzinę i przyczynę opóźnienia. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki opóźnionej, jest ona zwracana do Maxal Druk , a koszt tej operacji ponosi Użytkownik chyba, że firma kurierska odstąpi od pobrania kosztów.

k) Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.

l) Materiały do druku (pliki).

• Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku.

• Drukarnia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach.

• Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię. Warunki techniczne przygotowania plików dostępne są na stronie www.magia-druku.pl

• Błędy merytoryczne lub wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

• Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.

m) Zakres odpowiedzialności 

         Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

• działania lub zaniechania serwisu www.przelewy24.pl, za pośrednictwem którego użytkownik zdecydował się dokonać płatności,

• treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Użytkownika do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów dostępnych na stronie: www.magia-druku.pl

• Opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Użytkownika (w szczególności z powodu braku przesłania właściwych, tj, spełniających wymogi plików do druku),

• kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Użytkownika), jeśli Użytkownik nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.

• Opóźnienia przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do klienta

n) Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w ciągu 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

o) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

p) Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

b. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

c. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

d. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

e. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. r

r) Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści pkt. s niniejszego paragrafu.

s) W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

7. Zwrot towaru

a) Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

Pismo lub maila o takiej treści należy odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: Maxal Druk 05-080 Izabelin ul Środkowa 18 lub maila:biuro@maxal.pl 

b) W przypadku o którym mowa w pkt. a Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

c) Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Zwracany Towar należy wysłać na adres: Maxal Druk 05-080 Izabelin ul Środkowa 18 

d) Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w ciągu 14 dni od przyjęcia paczki na magazynie. W przypadku płatności kartą płatnicza zwrot środków jest wykonywany na kartę.

e) Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

• o świadczeniu usług, jeżeli Drukarnia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Drukarnię utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

f) Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w ciągu 7 dni od przyjęcia paczki na magazynie. W przypadku płatności karta płatnicza zwrot środków jest wykonywany na kartę.

 

8. Materiały do druku (pliki).

a) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku.

b) Drukarnia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach.

c) Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię. Warunki techniczne przygotowania plików dostępne są na stronie www.magia-druku.pl

d) Błędy merytoryczne lub wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

e) Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.

9.Zakres odpowiedzialności drukarni Maxal Druk

a)Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

• działania lub zaniechania serwisu www.przelewy24.pl, za pośrednictwem którego użytkownik zdecydował się dokonać płatności,

• treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Użytkownika do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów dostępnych na stronie: www.magia-druku.pl, 

• Opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Użytkownika (w szczególności z powodu braku przesłania właściwych, tj, spełniających wymogi plików do druku),

• Ilość dostarczonych produktów, gdy odbiega ona, w przypadku zamówienia hurtowej ilości produktów (tj. ponad 100 sztuk)o wartość do 5%,

• Format docelowy zamówionego produktu o ile nie odbiega on od założonego o wartość maksymalnie 2 mm,

• Kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Użytkownika), jeśli Użytkownik nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.

 

10. Postanowienia końcowe.

a) Składając zamówienie w Drukarni poprzez Sklep Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych doraźnie dla celów realizacji umowy.

b) Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

c) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

d) Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

e) Zawartość serwisu i Sklepu internetowego www.magia-druku.pl podlega całkowitej ochronie ustanowionej przez Polskie prawo autorskie i prawo własności intelektualnej. Cała zawartość strony i sklepu internetowego, użyte znaki towarowe i serwisowe są zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie, dokonywanie zmian i dystrybucja bez zgody Drukarni są zabronione.

11. Administrator Danych

Zasady polityki mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, jakie Państwo przekazaliście w czasie kontaktu z nami. 

Maxal druk Piotr Magdziak, z siedzibą w Izabelin C ul. Środkowa 18 będzie Administratorem Danych Osobowych i będzie je przetwarzał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie Państwa danych będzie realizowane przez Maxal Druk i wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług. Cele przetwarzania: obsługa transakcji sprzedaży, prowadzenie działań promocyjnych. Maxal Druk będzie odpowiedzialna za Państwa dane przetwarzane zgodnie z

celami jakie są podstawą naszej współpracy. 

Deklarujemy, że dane Państwa nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych. 

Uzyskane od państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania Państwa. 

W wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Maxal Druk proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@maxal.pl

Dane osobowe to wszystkie informacje jakie identyfikują lub mogą pomóc w zidentyfikowaniu osoby fizycznej. 

Dane osobowe jakie będziemy od Państwa pozyskiwać to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, identyfikator komunikatora, adres IP. 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w czasie korespondencji, rozmów telefonicznych, przy składaniu zamówień na wykonanie usług. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z firmą Maxal Druk. Przetwarzamy je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług. Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością firmy Maxal Druk oraz w celu realizacji zamówień. 

Przekazane przez Państwa dane są niezbędne do: 

• przekazania informacji o jakie Państwo się do nas zwrócili,

• zawarcia umowy, 

w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody będziemy przekazywali Państwu informacje marketingowe związane z przedmiotem naszej działalności. 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów jakie nas wiążą. 

Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zgłoszenia roszczeń przez każdą ze stron umowy. 

Państwa dane będą archiwizowane przez czas określony wymaganiami prawa. 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają Państwo jako osoby, których dane dotyczą prawo do: 

• dostępu do swoich danych- deklarujemy Państwu dostęp do Państwa danych, 

• sprostowania swoich danych – proszę nas poinformować o zmianach, a my je niezwłocznie naniesiemy w naszych systemach komputerowych zgodnie z art. 15 RODO, 

• usunięcia danych - na Państwa pisemny wniosek dane Państwa zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w celach innych niż wymagana prawem zgodnie z art. 17 RODO, 

• ograniczenia ich przetwarzania - na pisemny Państwa wniosek z uwzględnieniem art. 18 RODO, 

• wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 21 RODO

• przenoszenia swoich danych na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 20 RODO. 

W związku z wyrażeniem zgodny na przedstawianie informacji marketingowych będą mogli Państwo taką zgodę wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

Wszystkie powyższe prawa zrealizują Państwo kierując korespondencje odnośnie swoich praw na adres biuro@maxal.pl

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Maxal Druk do organu nadzorczego. 

Maxal Druk jako Administrator Państwa danych będzie stosował środki techniczne, organizacyjne i prawne pozwalające na ich bezpieczne przetwarzanie. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały: 

• osoby zatrudnione w Maxal druk, które zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i uzyskały dostęp do ich przetwarzania oraz biura księgowe, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia danych osobowych, 

• podmioty przetwarzające w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójności i rzetelności danych, będą to firmy świadczące usługi wsparcia technicznego dla systemów, w których są przetwarzane państwa dane osobowe, 

• kancelarie prawne i firmy windykacyjne, które mogą mieć dostęp do Państwa danych w przypadku dochodzenia przez Maxal Druk swoich roszczeń, 

• organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa. 

 

Koszyk